Què és una marca de ciutat?

Les estratègies de marca ocupen un lloc destacat en les polítiques públiques locals.

Des del punt de vista de la dinamització econòmica, són utilitzades tant per atraure talent, turistes, inversions, etc. com per promocionar els productes i empreses dels territoris. A més, les marques, enteses en sentit ampli, incideixen en l’autoestima de la població i reforcen el conjunt de valors que, en cada indret, orienten el desenvolupament1.

La Marca de Ciutat és per tant una referència sobre la identitat d’un municipi, en aquest cas Cerdanyola del Vallès. Són els trets o característiques que el diferencien de la resta. Hi concentra els actius que integren el valor de la ciutat: els relacionals, els culturals, els socials i els econòmics.

Coneixement

Ciència

Innovació

Empresa

Universitat

Tecnologia