Política de privacitat

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679) i la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, segons el Reglament General de Protecció de Dades.  

Tant l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional i de confidencialitat, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat.

Amb l'objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès està elaborant el Registre d'Activitats de Tractament i adoptant les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i les llibertats de les persones afectades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament. Tan aviat tinguem el Registre d'Activitats s'actualitzarà la política de protecció de dades amb l'enllaç al seu contingut.

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, a la vegada, facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment d'obligacions legals.

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès mitjançant el portal cerdanyola.cat es produeixen sempre dintre d'un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses. La informació de la política i del delegat de protecció de dades es troba disponible al web municipal.

Coneixement

Ciència

Innovació

Empresa

Universitat

Tecnologia